Management Team

Dr. RD Ravindran
Dr. Namperumalsamy
Dr. G. Natchiar
Dr. M. Srinivasan
G. Srinivasan
Thulasiraj Ravilla
Dr. R. Kim
Dr. N. V Prajna
Dr. S.R. Krishnadas
Dr. S. Aravind
Dr. R. Meenakshi
Dr. R. Ramakrishnan
Dr. V. Narendran
Dr. R. Venkatesh
Dr. B. Manohar Babu
Dr. Dipankar Datta
Prof. K. Dharmalingam
Prof. Muthukkaruppan
Dr. P. Balakrishnan
RD Sriram